Ana Sayfa / İnceleme / Yahudilik ve Masonluk
Yahudilik-ve-Masonluk

Yahudilik ve Masonluk

Yahudi ve Masonların Kendi İtirafları: “Masonluk Yahudiliğe dayanır… Onun üzerine kurulmuştur… Masonluktan Yahudiliği çıkarırsanız geriye bir şey kalmaz” Yahudilik – Masonluk arasında ilişki kurulurken, masonluğun Yahudilere hizmet eden kuruluş olduğuna dair ortaya atılan tezlerin temellerinde şu sebepler vardır:

Kimlik Krizi: Ortaçağ Hristiyan Avrupa’sında Yahudiler dinleri ve ırklarının farklı olması hasebiyle, düşmanca muamelelere maruz kalmışlardı…

Farklı dinlere tahammül edemeyen Avrupa, bünyesinde yaşayan Müslümanlar, Endülüs’te ve Yahudilere dinlerini değiştirmeleri için baskı yapmış, hatta bu uğurda engizisyon mahkemeleri bile kurulmuş, dinlerini değiştirmeyenlere ölüm cezasına kadar varan cezalar verilmişti…

Dinlerini değiştirmek zorunda kalan Yahudiler “Dönme” olmuşlar, bunlara Avrupai tabirle “Marron” denilmişti…

Dinlerini değiştirmek istemeyenler Osmanlı ülkesine göç etmişler (bilhassa 1492 İspanya’dan yapılan göç… Hatta bu yılın anısına 1992 yılında 500. Yıl Vakfı adında bir vakıf açılmıştır), kalanlar ise zulme mukavemet göstererek varlıklarını çetin şartlarda idame ettirmeye çalışmışlardı…

İşte böyle bir ortamda denilebilir ki, Yahudilerin imdadına masonluk ve masonik felsefe yetişti…

18. yüzyılın başlarında “spekülatif masonluk” doğup, prensipleri arasına “ırk, din, mezhep, dil, felsefi inanç farkı gözetmeksizin” ibaresinin girmesi, bu zeminde “farklılıklara saygı” ile “insanları kardeşçe bir arada yaşa(t)ma” fikir ve aksiyonlarının başlamasından en çok memnun kalanlar Yahudiler olmuştu…

Artık, farklılıklarından kaynaklanan “kimlik krizleri”ni aşacakları inancı ile masonluğa destek vermeye başlamışlar, bu sebepten loca üyelerinin çoğu tahsilli ve zengin yahudiler’den oluşmuş, yeni doğmakta olan “ortak kimlik anlayışına”, “Yahudi kurtuluşu” için umut gözüyle bakılmıştı…

Totaliter Rejimler: Yine Hristiyan ortaçağ avrupası’ndan “krallıklar-papalar ittifakı”na dayalı totaliter rejimler vardı… Bu rejimlerin ayrımcı kanunları altında Yahudiler baskı görüyorlar, yönetime katılamıyorlardı… Masonluğun “farklılık gözetmeksizin”, toplum fertlerine “eşitlik” getirme vaadi de Yahudileri masonluğa rağbete sevk etmiş, masonluğun etkisindeki -başta 1789 Fransız ihtilali olmak üzere- bütün sosyal ve siyasal ihtilallere, durumların düzeleceği ümidiyle destek vermişler, bu da Yahudilik - Masonluk ilişkisinin kurulmasını takviye etmiş, ihtilaller için de “büyük ölçüde Yahudi parmağı var” değerlendirmeleri yapılmıştı…

Masonik Kelime, İşaret, Sembollerinin Yahudi Kültüründen Alınması: Masonluğun başlangıcının Yahudi kültüründen kaynaklanan “Hiram usta efsanesi” ne dayandırılması ve özel kelime, işaret ve sembollerin büyük bir kısmını Yahudi kültür ve medeniyetinden iktibas edilmesi, localara “Yahudi görünümü” vermiştir…

Kabbala Felsefesi: Tevratın mistik tefsiri olan kabbala, seküler özellik taşıdığı için masonluk tarafından itibar görmüş, bir nevi doktrin olarak kabul edilmiştir… Masonlar tarafından hazırlanan “masonik sözlük”te kabbala’dan şöyle bahsedilir: Kabbala: kaynağı doğuya aynı zamanda Musevi dinine bağlı gizli bir doktrin…

Esasını tefsir etmek oldukça güçtür… Allah’ın, insanın ve dünyanın bir temsilinde tecelli eder… Buna astronomik, astrolojik, matematik ve sair telakkiler ilavesiyle occultisme’e (gizemcilik) sapmıştır… Günümüzde dahi bazı aydınlara etki yapan önemli bir rolü vardır… Bazı mason sistemleri tamamıyla kabbalistik bilgi ve fikirlere dayanır.

Kabbala, ortaçağın ve rönesansın içrek kuruluşlarını etkilemiş; simgeleri, dinsel kökenleri ve gizemci görüşü o çağdaki mason derneklerinin öğretisine geçmiştir…

Masonluğa Üye Oluş Şartları: Localara üye olmak için öncelikle sekülarist karakterli ve zengin üyeler arandığından ve Yahudiler de bunlara yatkın (özellikle, Yahudilerin her ülkede ticaret ve bankerlik ile -giderek sanayi ve iş adamlığı- uğraşıp o ülkenin “zengin” dediğimiz üst sınıfından olmaları her zaman dikkat çekmiştir) olduklarından locaların üyelerinin çoğunu Yahudiler oluşturarak buralara “Yahudi görünümü” vermiştir…

Siyonizm: Yahudiler’in mason localarını kendi emellerini gerçekleştirmek uğrunda kullandıklarına yönelik itirafları ve Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı hedef alan Siyonist hareket içinde bir çok Yahudi kökenli masonun bulunması…

Hamiş: Masonik fikir ve aksiyonlardan en çok faydalanan milletlerin başında Yahudilerin geldiği doğru olup, bu durum şartların “tabii varlığı” sonucu ortaya çıkmıştır. Buna rağmen bütün mason localarını ve masonları Yahudilere mal etmek yüzde yüz doğru değildir… Zira hangi hareket olursa olsun, onu “kullanmasını bilene” faydası olduğunu biliyoruz.

Bir Adam

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>